Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիք arlis.am

ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք irtek.am

ԳԼՈՒԽ 8.
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 45.Կոլեկտիվ պայմանագրերը

 

1. Կոլեկտիվ պայմանագիրը գործատուի (գործատուի ներկայացուցչի) և աշխատողների ներկայացուցիչների կամ գործատուների միության և արհեստակցական միության, իսկ սույն օրենսգրքով նախատեսված դեպքերում նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջև գրավոր ձևով կնքված կամավոր համաձայնությունն է, որը կարգավորում է աշխատողների և գործատուների միջև աշխատանքային հարաբերությունները: Կոլեկտիվ պայմանագրերը երկկողմ են, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մասնակցությամբ կնքվող կոլեկտիվ պայմանագրի, որը եռակողմ է:

2. Կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունների կողմերը և նրանց ներկայացուցիչներն իրենց շահերը համաձայնեցնում և վեճերը լուծում են կոլեկտիվ բանակցությունների միջոցով: Կոլեկտիվ բանակցությունների ցանկություն հայտնող կողմը պարտավոր է այդ մասին գրավոր ծանուցել մյուս կողմին: Ծանուցման մեջ նշվում են կոլեկտիվ բանակցությունների նպատակը, ինչպես նաև առաջարկությունները և պահանջները:

3. Կոլեկտիվ բանակցության կողմերը պայմանավորվում են կոլեկտիվ բանակցությունները սկսելու օրվա և ընթացակարգի վերաբերյալ:

4. Կոլեկտիվ բանակցությունների վարումը պետք է իրականացվի ողջամիտ և առանց ձգձգումների:

5. Կոլեկտիվ պայմանագրի կողմերը կամ նրանց ներկայացուցիչներն իրավունք ունեն կոլեկտիվ բանակցությունների հետ կապված հարցերի վերաբերյալ հարցումներ անելու միմյանց: Հարցման պատասխանները պետք է ներկայացվեն հարցումն անելու օրվանից ոչ ուշ, քան տասնհինգ օրվա ընթացքում: Այդ ժամկետը կարող է փոփոխվել կողմերի կամ նրանց ներկայացուցիչների լրացուցիչ պայմանավորվածությամբ:

6. Տեղեկատվություն տրամադրող կողմն իրավունք ունի մյուս կողմից պահանջելու չհրապարակել ստացված տեղեկատվությունը:

7. Կոլեկտիվ բանակցությունները համարվում են ավարտված կոլեկտիվ պայմանագիր կնքելու կամ տարաձայնությունների մասին արձանագրություն կազմելու կամ կողմերից մեկի կողմից մյուս կողմին կոլեկտիվ բանակցություններից դուրս գալու մասին գրավոր ծանուցում ուղարկելու պահից, եթե կողմերն այլ որոշում չեն ընդունել:

8. Կոլեկտիվ բանակցությունները համարվում են չկայացած, եթե սույն հոդվածի 2-րդ մասին համապատասխան` ծանուցում ստացած կողմը հրաժարվում է մասնակցել կոլեկտիվ բանակցություններին:

(45-րդ հոդվածը փոփ. 24.06.10 ՀՕ-117-Ն օրենք)

 

Հոդված 46.Կոլեկտիվ պայմանագրերի մակարդակները

 

Կոլեկտիվ պայմանագրերը կարող են լինել հետևյալ մակարդակների.

1) հանրապետական մակարդակով կնքված կոլեկտիվ պայմանագիր.

2) ճյուղային և տարածքային մակարդակով կնքված կոլեկտիվ պայմանագիր.

3) կազմակերպության կամ դրա առանձնացված (կառուցվածքային) ստորաբաժանման մակարդակով կնքված կոլեկտիվ պայմանագիր:

my one of favorite film|serial

I have a lot of favorite movies և soap operas, but since I watched this last one I decided to write about it․

Легенда синего моря дорама 2016 смотреть онлайн с русской озвучкой

The authors of the romantic fantasy series «The Legend of the Blue Sea» invite the viewer to see the story of how a mermaid, who found herself on land, met her love. Sim Chong, being the last of her kind, has suffered from loneliness all her life.

Unable to shake off this feeling in her natural habitat, she decided to go ashore. But having done this, she did not even know that soon she would be able to find the love of her life. Seeing a mysterious stranger on the shore, the main character realizes that she has fallen in love and wants to find him. Going out on land and starting a search, she is faced with many problems that were not at sea. She has to adapt to the conditions of human civilization.

Fate brings her to the house of a man who looks like the one she dreamed of all this time, but this is not a noble knight, but a famous swindler. But for the main character of the series «The Legend of the Blue Sea», which episodes can be viewed online on our website, this does not matter. Joon Jae, trying to facilitate her adaptation, realizes that she has never met a girl with a similar personality.

Առաջադրանք

Տվղած բառախմբերից ընտրել բառեր որոնց միացումով ստեղծվեն անձնանուններ

Վարդ,արեգ, շատ, այր, նազ, արև , հուր, ակ, գես, նար, ժիր, ծով, աչք, նոր, երես, ալ, սև, մայր, լուսին, կաթ, թագ, շող, պետ, ազգ, խաժ, լույս, հայր, անուշ։

Արեգնազ, Արևշատ, Վարդանուշ, Վարդգես, Խաժակ, Ծովակ, Սևակ, Ժիրայր, Լուսերես, Վարդերես, Շողակաթ, Ազգանուշ, Ալվարդ, Մայրանուշ, Հայրապետ, Լուսնթագ, Նորայր, Հրաչ, Հրակ, Հրայր, Ծովինար, Հրանուշ

Թվել գոյականներ, որենք կարող են

ահաբեկել ֊ ոստիկանը ահաբեկում է

շառագունել ֊ արեգակը շառագունում է

խայտալ ֊աչքերը խայտում են

տանջել֊ մտքերը տանջում են

խամրել ֊ հոգին խամրում են

Վիտամին E

A և C խմբի վիտամինների հետ միասին, E վիտամինը լավ հակաօքսիդանտ է, որը պաշտպանում է օրգանիզմը թթվայնացման գործընթացի արդյունքում բջիջների վնասումից, ինչպես նաև ազատ ռադիկալ բջիջների վրա վատ ազդեցությունից:E վիտամինը ակտիվ հակամակարդիչների հետ միասին խաթարում է տրոմբերի կազմավորմանը՝ թույլ տալով բջջային մեմբրանաներին ավելի շատ օգտակար նյութեր կլանել: E վիտամինը նաև մասնակցում է էրիտրոցիտների պաշտպանության, գեների արտահայտման և ամբողջ մարմնով նյարդային ազդակների փոխանցման գործընթացներին: Մարդու տեսողական համակարգի բնականոն գործունեությունը նույնպես մեծապես կախված է օրգանիզմում անհրաժեշտ քանակությամբ E վիտամինի պարունակությունից: E վիտամինի պակասը օրգանիզմում բավականին հազվադեպ հանդիպող երևույթ է, այնուամենայնիվ, այն հանդիպում է ֆիբրոզ-կիստոզային և գլյուտենային հիվանդություններով տառապող մարդկանց մոտ: E վիտամինի պակասի ամենահայտնի ախտանիշներն են հոգնածությունը, էներգիայի պակասը, նյարդային համակարգի խանգարումները, մկանային դիստրոֆիան և ինֆեկցիաների նկատմամբ իմունիտետի անկումը: Բնության մեջ E վիտամին արտադրում են միայն բույսերը: Այդ վիտամինի ամենահայտնի բնական աղբյուրներ են յուղերը, մասնավորապես՝ ցորենի հասկի յուղը: E վիտամին պարունակում են նաև ընկույզը, ձավարեղենը և կանաչատերև բանջարեղենը՝ կաղամբը, սպանախը, հազարը:

Задания с 3- 17 мая

Нелюбимая жена Поэта.

Тибетская книга мертвых

Использование глаголов:
1. Собираться – собраться.
а) Обычно, когда мы хотим поехать на дискотеку, мы … на остановке автобуса. Сейчас мои друзья … в зале. Вы часто … вместе?
б) Завтра мы … около стадиона, чтобы пойти «болеть» за нашу команду.
Завтра мои друзья … у меня дома. Вы … быстро?
2. Выбирать – выбрать.
а) Марта читает телевизионную программу и … передачу, которую будет
смотреть. Антон сейчас в магазине, он … марки. Вот меню, что вы …? А что
… ваши друзья?
б) Завтра Иван … подарок Нине. Инна, давай …, в какой театр мы пойдём! Что …вы? А что … ваши друзья?
3. Надевать – надеть.
а) Обычно я … куртку и теплую шапку. Что вы …? А что … ваши друзья?
б) Завтра праздник, я … красивый костюм, а моя сестра … новое платье. А что вы …? А что … ваши друзья?
4. Появляться – появиться.
а) Сейчас ноябрь, солнце редко … на небе. Юра очень симпатичный человек, у него часто … новые друзья.
б) Если завтра у меня … свободное время, я приеду к тебе. Я помогу тебе, если у тебя … трудности.

5. Изобретать – изобрести.
а) Молодые учёные … интересные приборы. Что … этот специалист?
б) Скоро учёные … новые аппараты, которые полетят на Луну. Что … вы? Ваши друзья …?
6. Проезжать – проехать.
а) Каждый день я … 5 остановок. Сколько остановок … вы? Ваши друзья? б) Вы … 3 остановки и выйдете из автобуса. Мы … три станции метро и сделаем пересадку.
7. Переходить – перейти.
а) Когда я … улицу, я всегда бываю очень внимательным. Студенты … через площадь и подходят к музею.
б) Мы … проспект и сядем на автобус. Вы … через улицу и увидите магазин «Спорт».

Բնութագիր֊երաշխաորագիր

Բարև Ձեզ , ուզում եմ ձեզ երաշխավորեմ ընկերներիցս մեկին, Շուշանիկ Ներսիսյանին ։ Նա ունի աշխատանքային փորձ, գիտի իր պարտականությունները և շատ վստահված անձ է։ Ես վստահեցնում եմ Ձեզ, որ նրա աշխատանքի անցնելուց գործը լավից բացի ուրիշ արդյունք չի տա։

Մոտիվացիոն նամակ

Բարև Ձեզ, ես Էլմիրա Բասմարջյանն եմ, ուզում եմ ընդունվել աշխատանքի Ձեր մոտ։ Լսել եմ ձեր մասին ընկերներիցս , և մոտիվացվել եմ ձեր աշխատանքից և պայմաններից, այդ իսկ պատճառով ուզում եմ աշխատել Ձեզ հետ։

Դիմում բողոք

Բարև Ձեզ , բողոքներս եմ ներկայացնում … շրջանի հանրային տրանսպորտին։ Շատ տրանսպորտներ չենք գալիս իրենք ժամին , կամ քիչ են տվյալ տրանսպորտները, այդ իսկ պատճառով մարդիկ մեկ տրանսպորտով խցկված են գնում , որը նախ հաճելի չէ , և ոչ հիգենիկ։ Անհարմար է , նաև մարդկանց մեծ քանակի պատճառով օդը ծանր է։ Խնդրում եմ լուծել այս խնդիրը։

Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն, նախագիծ

1.Մասնագիտական ոլորտի գործունեության ուսումնասիրություն:

Ես ընտրել եմ հագուստի մոդելավորում բաժինը բայց ինձ ավելի հետաքրքրում էհամակարգչային դիզայնը։

Շատ գրաֆիկական դիզայներները ավարտում են բակալավրի աստիճանհիմնականում կամ գրաֆիկական դիզայնի կենտրոնացվածությամբ,քոլեջում կամարվեստի ինստիտուտում:

Գրաֆիկական դիզայներները ստեղծում են պատկերներ և տեքստ տարբերնպատակների համար:

Նախագծում են վեբ էջեր,  լոգոներ, նշաններ, գրքեր, ամսագրեր, տարեկանհաշվետվություններ, գովազդներ եւ այլ հաղորդակցական նյութեր:Այսմասնագիտությունը սովորելու համար Մանկավարժական համալսարանում այդբաժինը բավականին յուրացնում են։

Շատ տարածված մասնագիտություն է ամբողջ աշխարհում։

Իսկ աշխատանքներ կարողեք գտնել տարբեր կայքերում։Օրինակ՝ Այստեղ Մինիմալ աշխատավարձը 70-100հհդրամ։

Հայտնի դիզայներ Լուիս Դենզիգեր՝ իր մասին մանրամասն կարողեք ծանոթանալայս հղումով։