Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Прямая и косвенная речь. 

Задания

1.  Студент говорит: «Я живу в общежитии и учусь на медицинском факультете». Студент говорить что он живёт в общежитии и учиться на медицинском факультете 2. Моя сестра пишет: «Я тоже хочу учиться в университете». Моя сестра пишет что она тоже хочет учиться в университете 3. Мария говорит: «Я уже хорошо понимаю по-русски». Мария говорит что она уже хорошо понимает по-русски. 4. Наш преподаватель сказал: «На факультете учатся иностранные и студенты». Наш преподаватель сказал что на факультете учатся иностранные и студенты. 5. Артур сказал: «Я хочу хорошо знать русский язык». Артур сказал что он хочет знать русский язык. 

Образец: Моя подруга спросила меня: «Ты согласна со мной?»
Моя подруга спросила меня, согласна ли я с ней.
1. Родители спросили сына: «Ты рад нашему приезду? Родители спросили сына, рад ли он их приезду. 2. Анна спросила учителя: «Вы будете проверять домашнее задание?». Она спросила учителя, будет ли она проверять домашнее задание  3. Мы спросили гида «Можно зайти внутрь?». Мы спросили гида можно ли зайти внутрь. 4. Дети постоянно спрашивали у вожатой: «Когда обеденный перерыв?» . Дети постоянно спрашивали у вожатого, когда будет обеденный перерыв. 5. Мы решили уточнить у продавца: «Будут новые поступления?». Мы решили уточнить у продавца, будут ли новые поступления. 

Напишите, что вам или вашим друзьям нужно сделать.
1. Если вы хотите хорошо узнать город, в котором вы живёте  нужно почаще выходить на прогулку. 2. Чтобы познакомиться с новыми людьми, надо подойти и поговорить с ними . 3. Если ваш друг хочет заниматься спортом, пусть пойдет в спортзал. 4. Если вы оставили телефон в автобусе, если возможно позвоните водителю и скажите, чтобы он вернул ваш телефон . 5. Чтобы организовать интересную экскурсию, надо взять тур . 6. Чтобы хорошо знать иностранный язык, нужно много трудиться.

Александр Гульстен — Жизнь, это не кино.

Это тоже одно из самых любимых стихотворений,  потому что оно очень жизненно. Я всегда так говорю кому надо помощь и я абсолютно согласна с каждой строчкой этого стихотворения.

Սովորողի օրագիր

Ես ապրիլ ամսվա ընթացքում հասցրել եմ կատարել շատ հանձարարություններ և նախագծեր։ Այս ապրիլ ամիսը ինձ համար շատ ծանրաբեռնված էր։  Աշխատել եմ հնարավորինս ակտիվ լինել ։

 • Ներկայացնեմ կատարած աշխատանքները՝

 Հայոց պատմություն

 Հասարակագիտություն

 Հայոց լեզու և գրականություն

Անգլերեն

Ռուսերեն

Կենսաբանություն

Ախարհագրություն

Էկոլոգիա

 Մաթեմատիկա

 • Նախագծեր՝

Նկարչությունից՝

Զատկական նախագիծ

Ձոն տեխնոլոգիական ստուգատես։ Էսքիզներ

Ընտրության ստուգատես

Նկարչություն

Էկոլոգիայից՝

Ինչպես օգտագործել պլաստիկ շշերը

Երիցուկի օգտակար հատկությունները

Կազմակերպչից՝

Ինքնակրթություն. Հոդվածների իմ ընտրանին

Ինքնակրթություն

Ռուսերենից՝

ПОЭЗИЯ

Անգլերենից՝

April 1

Հեռավար-առցանց ուսուցում․ Անգլերեն. ապրիլի 20-30

Byron-George-Gordon-1820

George Byron – about Armenia and Armenians

Read, translate, choose new words for vocabulary and write their definitions

Biography of Lord Byron

Learn to tell (you can choose 1 or two subtitles)

Early Life
Lord Byron was born in 1788 in London under the full name George Gordon Noel, sixth Baron Byron. He was raised in Aberdeen, Scotland, by his mother after his father fled the family and died in 1791 in France. Byron inherited his title at the age of 10, though he later adopted his mother-in-law’s family name, Noel, in order to inherit half of her estate.
Portrait of Lord Byron, lithograph by Josef Eduard Teltscher c. 1825
Imagno/Hulton Archive/Getty Images
Byron’s mother was prone to mood swings and heavy drinking. Due to mistreatment by his mother coupled with a deformed foot and an uneven temper, Byron lacked discipline and structure in his formative years.
He was educated at Harrow School in London, followed by Trinity College at Cambridge, though he spent most of his time at the latter engaging in sexual relationships and sporting activities. It was during this time that he began writing and publishing works.
Travels
After completing his education at Cambridge, Lord Byron embarked on a two-year journey across Spain, Portugal, Malta, Albania, and Greece, from which he drew inspiration for Childe Harold’s Pilgrimage. After Byron finalized the separation from his wife, he left England permanently for Switzerland, where he spent time with the Shelleys.

He went on to travel across Italy engaging in promiscuous affairs, writing and publishing work along the way. He spent six years in Italy, where he wrote and released Don Juan.

Lord Byron Poems

choose one, learn it and make a video while reading

So, we'll go no more a roving
  So late into the night,
Though the heart be still as loving,
  And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,
  And the soul wears out the breast,
And the heart must pause to breathe,
  And love itself have rest.

Though the night was made for loving,
  And the day returns too soon,
Yet we'll go no more a roving
  By the light of the moon

Your Ancestors

family-tree-136394693370702601-141128153941

Grammar: Prepositions to, into, by

 • TO

We say go/come/travel to a place or event.

e.g. go to America return to Italy drive to the airport

come to my house take him to hospital to be sent to prison

we also say: on my way to…/ a journey to …/a trip to…/welcome to…

BEEN TO

We say “I’ve been to Italy”, “He has just been to the bank”

GET and ARRIVE

We say “get to” a place– get to London

BUT we say “arrive in” or “arrive at”– arrive in a town, arrive at the hotel.

HOME

We don’t say “to home” BUT we say go home/come home/ get home/arrive home/ on the way home

 • INTO

go into/get into = enter (a room/a building/a car…)

get into the car go into the room

 • BY

We use by to say how we do something.

do something by hand

send something by post

pay by credit card, by cheque BUT in cash

OR something can happen

by accident by chance by mistake

We use by to say how we travel

by car by train by plane by boat by ship

by bus by bicycle

by road by sea by rail by air by underground

BUT we say on foot

Did you come here by car or on foot?

We say by car/by train BUT in my car, on the train, in a taxi

We say something is done by somebody.

The door was opened by somebody.

BUT

The door was opened with a key.

We say a painting by Rembrandt/ books by Agatha Christie/novel by Tolstoy.

BY also means next o/beside.

Come and sit by me.

The light is by the door.

Exercises

1. Put to/at/in where necessary.

1. What time does the train get to London?

2. What time does the train arrive in London?

3. What time did you get home last night?

4. What time do you usually arrive to work?

5. When did you get to the cinema?

6. We arrived home felling very tired.

7. Have you ever been to China?

8. We had lunch at the airport while we were waiting for our plane.

9.He has just returned to France.

10.Are you going to that party next week?

2. Put in/to/into where necessary.

1. Three people were taken to the hospital.

2. Shall we take a taxi to the station or shall we walk?

3. I’m tired. As soon as I get home, I’m going to bed.

4. Welcome to the hotel. We hope you enjoy your stay here.

5. He opened the door and I got into the car.

6. A bird flew into the kitchen through the window.

7. Don’t wait outside! Come to the house.

3.Complete the sentences using by+ one of the following words.

Chance credit card chance hand mistake

1. We hadn’t arranged to meet. We met by chnace.

2. I didn’t intend to take your umbrella. I took it by mistake.

3. If you haven’t got any cash, you can pay by credit card.

4. I never suspected anything. It was only by chance that I found what had happened.

5. I didn’t put the pullover in the washing machine. I washed it by hand.

4. Put in by/in/on/ or with

1. He usually goes to work by the bus.

2. I saw Jane. She was on the bus.

3. How did you get here? Did you come by train?

4. How did you get here? Did you come on the train?

5. Sorry, we are late. We missed the bus, so we had to come on foot.

6. I came home in a taxi.

7. “Romeo and Juliet” is a play by Shakespeare.

8. “War and Peace” is a book by Tolstoy.

9. I don’t mind going there in the car, but I don’t want to go in your car.

10. I know that music is by Beethoven, but I don’t know how it is called.

11. The photo is taken by a friend of mine.

12. There was a small table in the bed with a lamp and a clock on it.

Հեռավար-առցանց ուսուցում․ ապրիլի 14-30 Լեզու, Գրակ

1․Երկարաժամկետ նախագիծ

Տնային ընտանեկան ընթերցանություն — Ֆրանսուազ Սագան «Բարև, թախիծ»

Ընթացիկ նախագծեր

2․«Կարդում ենք ․․․» նախագծով առաջարկում եմ 20-րդ դարի արտասահմանյան գրականության երկու նշանավոր դեմքերի՝ Ջեյմս Ջոյսի և Անդրե Մորուայի փոքրիկ պատմվածքները։ Ընթերցելուց հետո գրում ենք մեր տպավորությունները, վերլուծությունը, խոհերն ու մտորումները։

Ջեյմս Ջոյս «Էվելին»

Անդրե Մորուա «Մանուշակներ ամեն չորեքշաբթի»

Ընթերցողական նախագծի ամփոփում

1950-ական թթ.: Ֆրանսիա: Սեսիլը ծնվել է բուրժուական բարեկեցիկ ընտանիքում: Մայրը մահացել է և նա ապրում է հոր՝ Ռեյմոնի հետ: Հայրը ապրում է թեթև կյանք և չի թաքցնում սիրային կապերը: Դրա կարիքն էլ չկա, քանի որ սիրուհիների շքերթը միայն հետաքրքիր է դարձնում Սեսիլի կյանքը: Ռեյմոնը իր հերթական սիրուհի Էլզայի և Սեսիլի հետ Լազուրե ափին են: Նրանց է այցելում Ռեյմոնի ընկերուհին, նրա հասակակից Աննան: Սա գեղեցիկ և խելացի կին է:Սեսիլը ծովափին ծանոթանում է գեղեցկատես ուսանող Սիրիլի հետ: Նրանք ուրախ ժամանակ են անցկացնում: Մինչդեռ տանը մթնոլորտը փոխվում է: Ռեյմոնին ավելի ու ավելի է սկսում դուր գալ Աննայի ընկերակցությունը և նա սկսում է խուսափել թեթևամիտ Էլզայից: Մի անգամ երեկոյան կազինոյում Ռեյմոնը թողնում է Էլզային և Սեսիլին, իսկ ինքը հեռանում է Աննայի հետ: Հաջորդ օրը Ռեյմոնը և Աննան հայտնում են Սեսիլին, որ պատրաստվում են ամուսնանալ: Սեսիլը ոչինչ չունի Աննայի դեմ, անգամ համակրում է նրան, սակայն ոչ մի կերպ չի կարող հանդուրժել, որ այդ կինը փոխի իրենց կենցաղը Փարիզում:Մի օր Աննան, որը տեսնում է ծովափին միմյանց կողքի մերկ պառկած Սեսիլին և Սիրիլին, խնդրում է երիտասարդին այլևս չգալ իրենց մոտ, իսկ Սեսիլին նստեցնում է գրքերի առաջ, որովհետև սա պիտի աշնանը հանձնի փիլիսոփայության քննությունը:Սեսիլը հանդիպում է Էլզային և համոզում է, որ իր հորը պետք է փրկել Աննայից, որ իրականում Ռեյմոնը միայն Էլզային է սիրում: Մի ամբողջ թատերական ներկայացում է հորինում, և Սիրիլին համոզում է խաղալ Էլզայի սիրեկանի դերը, որպեսզի իր տարեց հայր Ռեյմոնը սկսի խանդել Էլզային և ուզենա վերադարձնել: Ծրագիրն աշխատում է: Ռեյմոնը սկսում է խանդել: Սեսիլը հասկանում է, որ սխալ է վարվում, որ Աննան սիրում է իր հորը: Սակայն միևնույն ժամանակ չի կարող դադարեցնել սկսածը:Շուտով Սեսիլը տեսնում է Աննային, որը հավաքում է իր ճամպրուկը: Աննան հեռանալու որոշում է ընդունել: Սեսիլը նետվում է նրա ետևից, ուզում է վերադարձնել, սակայն Աննան ոչինչ չի ուզում լսել:Երեկոյան Ռեյմոնը և Սեսիլը ընթրում են: Երկուսն էլ հասկանում են, որ պետք է վերադարձնել Աննային: Նամակ են գրում: Հնչում է հեռախոսի զանգը: Նրանց հայտնում են, որ Աննայի մեքենան շրջվել է ճանապարհից և անդունդն ընկել:Աննային թաղելուց հետո Ռեյմոնն ու Սեսիլը ապրում են ասես այրին և որբը: Մի ամիս ոչ մի տեղ դուրս չեն գալիս: Աստիճանաբար սովորում են ստեղծված իրավիճակին: Սովորում են այն մտքին, որ Աննայի մահը ոչ թե ինքնասպանության, այլ դժբախտ պատահարի արդյունք է: Եվ սկսվում է նախկին ուրախություններով ու զվարճանքներով լեցուն կյանքը: Երբ հանդիպում են, պատմում են իրար սիրային հաղթանակների մասին: Նրանց թվում է, թե երջանիկ են: Սակայն առավոտները, երբ երիտասարդ Սեսիլը դեռ պառկած է անկողնում, լսում է ավտոմեքենաների ձայնը, հիշում է անցյալ ամառվա միջադեպը և թախծում է

 

3․«Իմ գերդաստանը» նախագծի նպատակը ձեր գերդաստանի անցյալը ու ձեզ ճանաչելն է։ Ո՞վ ես դու, որտեղի՞ց ես գալիս, ի՞նչ արժեքներ ես կրում, ի՞նչ արմատներից ես սերում։ Մինչ նախագիծը սկսելը՝ զրուցիր քո ընտանիքի մեծերի՝ տատիկի, պապիկի, ծնողներիդ հետ, գրի առ գերդաստանիդ անցյալից հետաքրքիր փաստեր, տեղեկություններ։ Եթե գերդաստանդ սերում է Արևմտյան Հայաստանի որևէ գավառից, գյուղից, ասելիքդ հարուստ պիտի լինի՝ 1915թ․ Մեծ եղեռն, գաղթի ճանապարհներ, դժվարությունների հաղթահարում։ Եթե տանը պահպանվում են քո նախնիների եզակի լուսանկարներ, ձեր գերդաստանում սերնդեսերունդ պահպանված արժեքավոր իրեր, թանկ ու սրտամոտ առարկաներ, որոնց մասին կուզես պատմել, հրատարակիր բոլգում ու ներկայացրու դրանք։ Աշխատանքիդ կարող ես կցել նաև տեսանութեր, ձայնագրություններ, երբ պատմում, երգում են տատիիկդ, պապիկդ։ Տարիներ առաջ այսպիսի մի նախագիծ էլ ես եմ արել՝ գրելով իմ գերդաստանի մասին՝ «Նախնիներս․․․»։ Կարծում եմ՝ գրելիս սա ձեզ կօգնի ինչ-որ չափով կողմնորոշվել։

 

4․«Ստեղծագործական պատումներ» նախագծով առաջարկում եմ գրավոր պատումների հետևյալ թեմաները։ Գրիր, շարադրիր քո մտորումներն ու խոհերը դրանցից, որով ուզում ես և քանիսով ուզում ես։ Իհարկե, թեմաներ կարող ես առաջարկել նաև դու։
Երազներ և իրականություն

Բոլորն ունեն տարբեր երազանքներ: Ոմանք երազում են հարստության մասին, իսկ մյուսների համար այդ զարդերը իրենց ընկերները, հարազատները և ընտանիքն է: Մենք բոլորս ունենք յուրօրինակ երազներ: Երբեմն երազները կարող են իրականություն դառնալ, և երբեմն դրանք կարող են միայն երազանք էլ մնալ: Որպեսզի իրատեսական երազանքները իրականան, հարկավոր է ոչ միայն երազել, այլ պետք է նպատակ դարձնել հասնել դրան: Իհարկե, երբ մենք երազում ենք, երբեմն դա կապված չէ իրականության հետ, բայց ինչ է կյանքը առանց երազանքների: Կան մարդիկ, ովքեր երազում են,և դա է նրանց կյանքի  գույները: Իրականությունը շատ դաժան է, կյանքի մռայլ կողմը: Բայց որ միշտ, ըստ էության, իրականությունը, դա  դառը ճշմարտության նման է, որը մեզ ցավեցնում է լսել կամ ընդունել: Օրինակ ես ապրում եմ իրականությամբ, դես երազկոտ մարդ չեմ, դե իհարկե երազներ ունեմ, բայց դրանք այնպիսին չեն, որ չեն կարող են իրականություն դառնալ: Ես  միայն չեմ երազում, ես գործում եմ: Երազը նպատակին նման է, և ես անում եմ ամեն ինչ, որպեսզի սա իրականություն դառնա: Միշտ մտածում եմ լավի մասին և միշտ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի: Ոչ թե ես ասացի, որ իրական կյանքում ամեն ինչ սարսափելի է, բայց եթե մի փոքր մտածենք  ինչ է կատարվում աշխարհում, սա կհանգեցնի դրան: Իրականությունը մեզ ուժեղ է դարձնում, այն մեզ սովորեցնում է պատրաստ լինել ամեն ինչի և հաղթահարել դժվարությունները: Այն մեզ սովորեցնում է, որ կան նույնիսկ ավելի բարդ իրավիճակներ, քան հիմա: Դրա համար հարկավոր է գնահատել ձեր ունեցածը և մտածել, թե ինչ կարող է լինել ավելի վատ: Պարզապես վայելեք կյանքը, գնահատեք այն, ինչ հիմա ունեք, քանի որ երբ կորցնեք այն, ապա արդեն շատ ուշ կլինի: Ապրելով այսօր հետ մի նայեք, ապրեք ներկայով,  մենք չգիտենք, թե ինչ է լինելու վաղը, մի ստեղծեք ապագան, մինչ դուք պլանավորում եք, մյուսն   արդեն գործում է, այնպես որ մի կոտրվեք և լավատես եղեք:

ПОЭЗИЯ

Участники проекта: учащиеся колледжа

Ход работы:

 • Предварительное объяснение: проза и поэзия. Особенности каждой.
 • Анализ нескольких стихотворений: М.Ю. Лермонтов «Тучи»А.С. Пушкин «Если жизнь тебя обманет», А.А. Блок «Ночь, улица, фонарь, аптека…», ,и.т.д. .
 • Знакомство с базовыми художественными тропами: сравнение, олицетворение, гипербола, аллегория, эпитет и пр. 
 • Выбор учащимися любого стихотворения из списка.

Мои самые любимые стихотворения

Я вас любил (Пушкин)

Александр Гульстен — Жизнь, это не кино.

 

Представление проведенной работы, чтение выученного стиха наизусть.

Проза- это обычный стиль письма в литературе, который включает в себя сюжет, среду, персонажей, тему, настроение, точку зрения и т. д. Проза написана с использованием предложений, образующих абзац. Она также может включать диалоги.

Поэзия- это то, что вызывает чувства и образы. Автор тщательно выбирает стиль и отдельные слова, упорядочивая их таким образом, чтобы создать ритм и рифму. Именно наличие последней определяет поэзию, помогает на слух уловить разницу между ней и прозой. Стихотворение чаще всего разделено на строфы, законченную синтаксическую и смысловую организацию

Эпитет- художественное, образное определение. например- весёлый ветер, мёртвая тишина, чёрная тоска и т. д.

Гипербола-образное выражение, содержащее преувеличение размера, силы и т. д. например- » в сто сорок солнц закат пылал» ( преувеличение размера)

Аллегория-иносказательное изображение отвлеченного понятия при помощи конкретного жизненного образа. например- жадность-в обличии волка в сказках, коварство в виде змеи

Հասարակագիտություն ապրիլի 20-23

 <<Պատերազմի միջազգային իրավական կարգավորումը>>

 1. Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին
 • Պատերազմի ի՞նչ օրենքների մասին էր խոսվում 1280 թ․ գրված «Վիքայաթը» ժողովածույում։

Այստեղ գրված են օրենքներ, որոնք թույլ չեն տալիս սպանել կանանց, երեխաներին, ծերերին, հոգեկան հիվանդներին, հաշմանդամներին և բանագնացներին։

 • Ինչ պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին Ֆրիդրիխ Մեծը և Բենջամին Ֆրանկլինը և ինչպե՞ս էր կոչվում նրանց միջև կնքված պայմանագիրը։

Ֆրիդրիխ Մեծի և Բենջամին Ֆրանկլինի միջև կնքված պայմանագիրը կոչվում էր «Բարեկամության և խաղաղության» պայմանագիր։ Նրանք պայմանավորվեցին «փոխադարձաբար պարտավորություն ստանձնել աշխարհի առջև»՝ հավաստելով, թե պետությունների միջև կնքված պայմանագրի նպատակը մարդու պաշտպանությունն է։

 • Ինչի՞ մասին է գրում Ժան Ժակ Ռուսոն ին նշանավոր՝ «Հասարակական դաշինք»-ում։

Ժան Ժակ Ռուսոն գրում էր. – «Պատերազմը ոչ թե մարդկանց, այլ պետությունների միջև հարաբերությունն է…: Քանի դեռ պատերազմի նպատակը թշնամի պետության ոչնչացումն է, ուրեմն մյուս կողմն իրավունք ունի սպանելու այդ պետության պաշտպաններին այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք զենք են կրում: Սակայն հենց որ նրանք վայր դնեն այդ զենքն ու հանձնվեն, դադարում են թշնամի լինելուց և դառնում են նորից սովորական մարդիկ, որոնց այլևս չի կարելի կյանքից զրկել»:

 • Ի՞նչ երկու առաջարկներ էր անում Անրի Դյունանը պատերազմի վերաբերյալ։

Անրի Դյունանը առաջարկում էր. որ ամեն երկիր ստեղծի օգնության կամավոր մի կազմակերպություն, ընդ որում՝ դեռ խաղաղ պայմաններում, որը պատերազմի ժամանակ պատրաստ կլինի օգնելու բժշկական կազմավորումներին, որպեսզի պետություններն ընդունեն «անխախտելի միջազգային սկզբունքներ», որոնք կերաշախավորեն ռազմական հոսպիտալների և բուժանձնակազմի իրավական պաշտպանությունը:

 • Ի՞նչ երկու կառույցներ ծնվեցին Դյունանի առաջարկներից։

Առաջին առաջարկությունից ծնվեց Կարմիր խաչը, իսկ երկրորդը հիմք դրեց ժնևյան իրավունքին։

 • Ի՞նչ են սահմանում՝ «Ժնևի իրավունքը» և «Հաագայի իրավունքը», ներկայացրե՛ք դրանք համառոտ։

 «Ժնևի իրավունքի» նպատակն է պաշտպանել զինված ուժերի կազմից այն անձանց, ովքեր դադարել են ռազմական գործողություններին մասնակցելուց, և այն անձանց, որոնք անմիջականորեն չեն մասնակցում ռազմական գործողություններին, այսինքն՝ քաղաքացիական բնակչությանը։«Հաագայի իրավունքը» սահմանում է զինված ընդհարման մեջ գտնվող կողմերի իրավունքները և պարտականությունները ռազմական գործողությունների ընթացքում և սահմանափակում հակառակորդին վնաս պատճառելու հնարավոր միջոցները

 • Ինչո՞վ են տարբերվում միջազգային և ոչ միջազգային բնույթի ընդհարումները։

Միջազգային բնույթի զինված ընդհարումն առնվազն երկու պետությունների զինված ուժերի բախումն է (հարկ է նշել, որ ազգային-ազատագրական պատերազմները նույնպես դիտվում են որպես միջազգային բնույթի զինված ընդհարումներ):

Ոչ միջազգային բնույթի զինված ընդհարումը որևէ պետության տարածքում վերջինիս կանոնավոր զինված ուժերի և կազմակերպված զինված խմբերի, կամ այդպիսի զինված խմբերի բախումն է: Որպեսզի բախումը համարվի ոչ միջազգային բնույթի զինված ընդհարում` այն պետք է հասնի լարվածության որոշակի աստիճանի և շարունակվի որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում:

 

 

Ինչպես օգտագործել պլաստիկ շշերը

Ջահ

 

0_f12db_9c0c5b93_orig

Ավել

Սենդի փոթորիկից հետո մնացած պլաստիկ շշերի կափարիչներից մոզայկա

0_f12e7_d390f3dd_orig0_f12e8_bd7f377c_orig0_f12e9_3e22e817_orig

Ջահ պլաստիկ գդալներից

 

0_f12f4_83323078_orig0_f12f8_36d999c9_orig

Զարդեղենի համար նախատեսված տակդիրներ

0_f12ea_f3d3c1c1_orig0_f12eb_c53f8d9b_orig0_f12ec_de7e93da_orig

Դեկորացիայի համար շտամպեր

0_f1343_4a49f8f8_orig0_f12e5_b0bdfa27_orig

«Բուկետ» լամպ

0_f12d6_b4d28064_orig

Ծաղկամաններ

 

0_f12d8_c1c27cab_orig0_f12d9_b847b8cf_orig

 

0_f12dc_92ac9773_orig0_f12dd_1e26b486_orig

Ծաղիկների վազա

 

0_f12da_74e6cf46_orig

Կոշտ դրամապանակ

 

0_f1302_4473eb08_orig

 

 

Փուֆիկ

0_f12f9_c296ed84_orig

Վարագույր

Դիզայներ՝ Michelle Brand

0_f12f6_d29cc2fb_orig0_f12f7_4da319a7_orig

 

Թռչունների կերակրման աման

Դիզայներ՝ marghanita.com

0_f12e3_4702aaa3_orig