Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Հեռավար ուսուցում(24.10-27-10)

Ադրիանապոլսի հաշտության պայմանագիրը

1․ Ո՞ւմ միջև և ե՞րբ է կնքվել Ադրիանապոլսի պայմանագիրը։

1829 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի և Օսմանյան Կայսրության միջև կնքվել է հաշտության պայմանագիր ռուս-թուրքական (1828-1829) պատերազմից հետո:


2. Ո՞ր կետերն էին վերաբերում Հայաստանին և հայերին:
Արևմտյան Հայաստանի ողջ տարածքում ռուսների կողմից գրավված հողերը անցնում էին Օսմանյան կայսրությանը: Ահա այս կետը վերաբերվում էր հայերին: Այս կետի շնորհիվ Հայաստանը ևս մեկ անգամ զրկվեց իրավունքից վերամիավորվելու որպես մեկ պետություն:

3․ Ի՞նչ փոփոխություններ տեղի ունեցան տարածաշրջանում։

Ռուսական ուժերը ամրացան տարածաշրժանում, մասնավորապես՝ Սև ծովում, Բալկաններում և Անդրկովկասում:

4․ Արդյո՞ք ձեռնտու էր այս պայմանագիրը Հայաստանին։

Ոչ, քանի որ հայերը այս պայմանագրով հույս ունեին իրենց ուսերից գցել թուրքական լուծը, բայց արի ու տես, որ էլի մնացին նույն տեղում, նույն իշխանության բեռի տակ:


5․ Ի՞նչ ալյընտրանքային լուծում կառաջարկեիք հայ ժողովրդի, հայերի մասին։

Առաջադրանք, 26.10.20- 30.10.20

Անձի սոցիալականացումը նրա ներգրավումն է հասարակության մեջ, այդ թվում հասարակության մեջ որոշակի տեղի և դիրքի զբաղեցումը և հասարակակակն փորձի յուրացումն ու փոխանցումը: Հասարակության մեջ ներգրավվելու գործընթացում առանձնացվում են հետևյալ փուլերը.

Առաջնային սոցիալականացում, երբ երեխան յուրացնում է սոցիալական փորձը առանց քննադատության, հարմարվում է: Այս փուլը ներառում է ծնված օրվանից մինչև դեռահասության շրջանը:

 Անհատականացման փուլ – այս փուլում ի հայտ է գալիս բոլորից առանձնանալու և տարբերվելու ցանկություն: Նկատվում է հասարակական և վարքային նորմերի նկատամբ քննադատական վերաբերմունք: Ներառում է դեռահասության և պատանեկության շրջանը:

Միավորման փուլ— առաջ է գալիս հասարակության մեջ սեփական տեղը գտնելու և նրա մեջ ներգրավվելու ցանկություն:

Աշխատանքային փուլ – ներառում է մարդու հասունության ողջ շրջանը, նրա աշխատանքային գործունեությունը, երբ մարդը ոչ միայն յուրացնում է սոցիալական փորձը, այլև վերարտադրում է այն իր գործունեության միջոցով` ակտիվ ներգործելով շրջապատող միջավայրի վրա:

Հետաշխատանքային փուլ – դիտարկվում է որպես հասուն տարիք, որին հասած մարդն էական ներդրում է ունեցել սոցիալական փորձի վերարտադրության և այն ապագա սերունդներին փոխանցելու հարցում:

Grammar. The questions

Special questions1

1. He ran across the street.
Where did he run?
2. She said it very politely.
How did she say it?
3. I spent my holidays in Switzerland.
Where did you spend your holidays?
4. I play three times a week.
How often do you play?
5. My brother teaches me a lot.
Who teaches you a lot?
6. They gave up on Monday.
When did they give up?
7. They started the climb on Sunday morning.
What did they start on Sunday morning?
8. The children went to the shopping centre.
Who went to the shopping centre?
9. They met at the station.
Where did they meet?
10. He did his workout.
What did he do?
11. Two policemen enter the room.
Where do two policemen enter
12. The men come a little closer.
Who comes a little closer?
13. The two women come from Brazil.
Who comes from Brazil?
14. They worked carefully.
How did they work?
15. The jacket is 50 dollars.
How much is the jacket?

Special questions2

1. They took the children home.
Who did they take home?
2. He went to the bakery.
Where did he go?
3. They got to the airport by taxi.
How did they get to the airport?
4. They go shopping once a week.
How often do they go shopping?
5. Jane opened the door.
Who opened the door?
6. They have got five cats.
How many cats have they got?
7. He bought a house.
What did he buy?
8. The cat ate the fish.
What did the cat eat?
9. The plant pot fell on the floor.
What fell on the floor?
10. They sell 20 kilos of sugar a day.
How many kilos of sugar do they sell a day?
11. She found Pamela’s key.
Whose key did she find?
12. The boys play football.
Who plays football?
13. They came late because they had caused an accident.
Why did they come late?
14. He lives in a big house.
Where does he live?
15. His car broke down.
What broke down?

Special questions3

1. Who sits next to Frank? Clara.
2. Where does the boy come from? He’s from Newcastle.
3. How old are her children? They are seven and ten.
4. When is Peter’s birthday? In April, I think.
5. How much is the shirt? It’s twenty pounds.
6. Who is best at playing tennis? It’s Bob.
7. Where are you going? I’m going to my friends.
8. How much is an orange juice? It’s fifty pence.
9. When does the restaurant open? It opens at six o’ clock.
10. Where can I get some ice cream? You can get some at the snack bar.
11. What are you going to order? Fish and chips.
12. What are you going to do on Saturday? I don’t know.
13. Who has got my pullover? I have got it.
14. What is your name? Carol.
15. When is Susan’s party? It’s on Friday.

Tag questions1

 1. He’s been to Texas, hasn’t he?
 2. Dogs like meat, don’t they?
 3. There are some apples left, aren’t there?
 4. I’m late, aren’t I?
 5. Let’s go, shall we?
 6. Don’t smoke, will you?
 7. He does sing in the bathroom, doesn’t he?
 8. He’ll never know, will he?
 9. I think he’s from India, isn’t he?
 10. Lovely day today, isn’t it?

Tag questions2

 1. He sometimes reads the newspaper, doesn’t he?
 2. You are Indian, aren’t you?
 3. They had a nice weekend, didn’t they?
 4. Peggy didn’t use the pencil, did she?
 5. Mary has answered the teacher’s question, hasn’t she?
 6. The boy is from Turkey, isn’t he?
 7. Sue wasn’t listening, was she?
 8. Andrew isn’t sleeping, is he?
 9. Tom and Maria will arrive at Heathrow, won’t they?
 10. She has a brother, hasn’t she?

Tag questions 3

 1. She is collecting stickers, isn’t she?
 2. We often watch TV in the afternoon, don’t we?
 3. You have cleaned your bike, haven’t you?
 4. John and Max don’t like maths, do they?
 5. Peter played handball yesterday, didn’t he?
 6. They are going home from school, aren’t they?
 7. Mary didn’t do her homework last Monday, did she?
 8. He could have bought a new car, couldn’t he?
 9. Kevin will come tonight, won’t he?
 10. I’m clever, aren’t I?

Լանդշաֆտագիտություն․հեռավար ուսուցում26.10-30.10

Լը Շատելիեի սկզբունք (հավասարակշռության տեղաշարժման սկզբունք, Լը Շատելիե–Բրաունի սկզբունք), կանոն, ըստ որի համակարգը թերմոդինամիկական հավասարակշռությունից դուրս բերող արտաքին ազդակները նրանում առաջացնում են ներգործության էֆեկտը թուլացնող պրոցեսներ։ Օրինակ, հավասարակշռված համակարգը տաքացնելիս նրանում տեղի է ունենում ռեակցիա, որն ընթանում է ջերմության կլանումով, սառեցնելիս՝ ռեակցիան ընթանում է ջերմության անջատումով։ Ճնշումը ավելացնելիս տեղի է ունենում համակարգի ընդհանուր ծավալի փոքրացում, իսկ փոքրացնելիս՝ զուգընթաց ընթանում են ֆիզիկական և քիմիական պրոցեսներ, որոնք բերում են ծավալի մեծացում։ Սկզբունքի կախումը ջերմաստիճանից տվել է Յա. Վանտ-Հոֆը (1884)։ Ընդհանուր տեսքով ձևակերպել է Հ. Լը Շատելիենը (1884), իսկ թերմոդինամիկորեն՝ Կ. Բրաունը (1887)։ Լը Շատելիենը թույլ է տալիս որոշել թերմոդինամիկական համակարգի հավասարակշռության տեղաշարժման ուղղությունը՝ առանց մանրամասն վերլուծելու հավասարակշռության պայմանները։

Լանֆշաֆտագիտություն․հեռավար ուսուցում 19.10-23.10

Ջերմոցային էֆեկտ

Արդյունաբերության և տրանսպորտի զարգացմանը զուգընթաց՝ աշխարհում անընդհատ մեծանում է մթնոլորտ արտանետվող նյութերի քանակը, ինչի պատճառով փոխվում են մթնոլորտի ֆիզիկաքիմիական հատկությունները: Առավել վտանգավոր են քլոր, ֆտոր պարունակող օրգանական միացությունները, որոնց փոքր քանակներն անգամ շատ անբարենպաստ ազդեցություն են թողնում: Ածխաթթվական գազի, մեթանի և քիմիական մի շարք այլ միացությունների քանակների ավելացման հետևանքով նվազում է մթնոլորտից դեպի Տիեզերք ջերմության ճառագայթման կարողությունը, և մթնոլորտի վերին շերտերից դեպի Երկիր վերադարձող ջերմության քանակը մեծանում է: Մթնոլորտը գյուղատնտեսական ջերմոցի ապակե ծածկույթի նման բաց է թողնում արեգակնային կարճալիք ջերմային ճառագայթները, բայց արգելակում է Երկրի տաքացած մակերևույթից արձակվող երկարալիք ջերմային ճառագայթումը, այդ պատճառով տվյալ երևույթը կոչվում է ջերմոցային էֆեկտ: Դրա հետևանքով տեղի է ունենում Երկրի կլիմայի աստիճանական տաքացում: XIX դարի վերջի համեմատությամբ՝ Երկրի օդի միջին ջերմաստիճանը ներկայումս աճել է 0,3–0,6օC-ով, իսկ 2020 թ-ին կարող է հասնել մինչև 2,2–2,5օC-ի: Այս երևույթը կարող է հանգեցնել համընդհանուր աղետի՝ էկոլոգիական ճգնաժամի (բևեռային և հավերժական սառցածածկույթի հալք, Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի բարձրացում, երաշտներ և այլն):Ներկայումս համամարդկային խնդիր են դարձել մթնոլորտի ընդհանուր տաքացման կանխումը և մարդկությանը վերահաս վտանգից փրկելը: Այդ  նպատակով 1997 թ-ին Ճապոնիայի Կիոտո քաղաքում 60 երկրի պատվիրակների մասնակցությամբ ընդունվել է համաձայնագիր, որով 38 արդյունաբերական զարգացած երկրներ պարտավորվել են 1990 թ-ի մակարդակի համեմատ 2008–12 թթ-ին CO2-ի արտանետումներն ընդհանուր առմամբ նվազեցնել 5%-ով, այդ թվում` Եվրամիության երկրները՝ 8%-ով, ԱՄՆ-ը՝ 7%-ով, Ճապոնիան՝ 6%-ով և այլն: 

PLANTS AND THEIR USES.

From earliest times plants are known to play an important part in every-day
life of man. We know plants to provide us with food, clothes, shelter and many
other necessary things. We are still as dependent upon plants as primitive man
was thousands years ago. Great necessity caused primitive man to grow plants.
And the cultivation of plants is thought to be closely connected with man’s
progress. In order to grow plants one had to settle down and to begin building
houses. Primitive men had few needs except food and clothing. Civilization has
increased man’s wants to a surprising extent. The man of today is no longer
satisfied with merely having food to eat and house to live in. He wants raw
materials, which can be made into useful things and products. Our food and
clothing are produced directly or indirectly by plants. Many animals feed on
plants and produce food and raw materials used by man. Without plant neither
animals nor men will be able to live. Many things we use in everyday life are
made from plants. The paper we write on, the clothes we wear, the tables we sit
at, all come from plants. Plants are used as timber in the making of furniture and
as fuel. Many drugs are made from plants.
Plant culture began a great many years ago. The most important plants in the
world are said to have been grown 4.000 years ago. There exist very many
species of plants. But the best known to most people are those that are useful to
men. They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops. These
crops are used for many different purposes.
Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are
used in industry and medicine. We can certainly expect new uses to be found and the value of other plants to be discovered.

1.Answer the questions.

 1. Why are plants so important in our life? Because plants to provide us with food, clothes, shelter and many other necessary things.
 2. Are we dependent upon plants? Yes
 3. What has civilization increased? The man of today is no longer satisfied with merely having food to eat and house to live in.
 4. What were primitive men’s needs? Primitive men had few needs except food and clothing.
 5. What is farm crop? The best known to most people are those that are useful to men. They are grown and cultivated by farmers and are called farm crops.
 6. What are the spheres of the usage of plants? These crops are used for many different purposes.Some are used directly by man, some are consumed by animals, others are used in industry and medicine.

2. Shelter, great necessity, many drugs, the value

3. Earliest times, crops, dependent upon plants, thousands years ago, to be closely connected with man’s progress, Primitive men…

4.

 1. We know that plant provide us with food .
 2. We still depend on plants.
 3. If we want to cultivate this crop we must study its characteristics.
 4. These plants are used for feeding animal .
 5. cultivation of plants is connected with man’s progress.

5. 1.Some plants have been cultivated for over four thousand years

2.Plants provide us with food and clothing

3.Plants are the raw material from which we make various things

4. The most important plants are agricultural because they are used directly by humans

5.Many medicines are made from plants

6.The plants provide us with wood from which furniture, paper and other items are made

7.We know these plants well

8.To understand how a plant grows, you need to study botany

9.Agricultural crops are the most important plants in our lives

Дистанционное обучение с 17-30 октября

Задание 1. Сальвадор Дали и Пабло Пикассо

Каждому из нас необходимо понять кем же были эти гении искусства и как они творили?

 • Найдите в интернете информацию о жизни и творчестве Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.

Сальвадор Дали великий и неординарный человек родилсяв Испании в городе Фигерас в 1904 году 11 мая. Его родители были очень разные. Мать верила в бога, а отец наоборот, был атеистом. Отца Сальвадора Дали звали тоже Сальвадор. Многие считают, что Дали назвали в честь отца, но это не совсем так. Хоть у отца и сына были одинаковые имена, все же младшего Сальвадора Дали назвали в память о его брате, который умер не дожив до двухлетнего возраста. Это беспокоило будущего художника, так как он чувствовал себя двойником, каким-то отголоском прошлого. У Сальвадора была сестра, которая родилась в 1908 году.

Пабло Пикассо родился 25 октября 1881 года в Андалузии, в селенье Малага. Отец Хосе Руис занимался живописью. Своим творчеством Руис не прославился, поэтому вынужден был устроиться на работу в местный музей изобразительного искусства смотрителем. Мать Мария Пикассо Лопес принадлежала к зажиточному роду владельцев плантаций винограда, но с детства испытала на себе, что такое нужда, так как отец бросил семью и переехал в Америку.

 • В каких художественных направлениях рисовал каждый из них?
 • Пабло Пикассо В 1907 стал основоположником кубизма, с середины 1910-х годов создавал произведения в духе неоклассицизма, в ряде работ близок сюрреализму. Сальвадор Дали рисовал в стиле ‘Сюрреализм’
 • Какие самые известные полотна и работы двух гениев вам известны?

Пабло ПикассоДевочка на шареПортрет Даниэля Анри Канвейлера, Голубая комната (Ванна).

Сальвадор Дали: Женская фигура у окна, Архитектонический «Анжелюс» МиллеИскушение святого Антония, ГоловокружениеПостоянство памятиСлоны, Великий мастур*****Лицо войны.

 • Какие ощущения у вас вызывает данная работа Сальвадора Дали? Опишите данную картину. Как бы вы ее назвали?
 • Эта картина напоминает рождение солнца,
 • А как бы вы описали работу Пабло Пикассо и как бы вы ее назвали?

На чёрном шаре, где стоит девочка я вижу какой-то портрет чёрно-белый, ещё я думаю, что эту девочку заставляют танцевать или что-то делать для этого парня, не знаю что за красная точка на её голове. Эта картина призывает грустно эмоций У меня

 • Кто из армянских художников, по-вашему мнению, рисует в стиле Пикассо или Дали?
 • Ну думаю что у каждого художника свой стиль и не могу их сравнивать
 • Создайте слайд-шоу с картинами Дали и Пикассо, историей их создания и опубликуйте в вашем блоге.

Задание 2. Чтение и анализ стихотворения Егише Чаренца.

„Поднимите глаза!

— Я иду, я иду!

Из угрюмого чрева веков,

Я седые мечты за собою веду

И стихи наших дней без оков…

Поднимите глаза!

— Узнаёте меня?

Я любил этот мир — от зари…

В ядовитой траве умервщлённого дня

Я бескровные крылья зарыл

И оставил, когда непроглядная тьма

Ваши души брала неуёмные в плен…

Я иду многолик, как природа сама,

Где гулящей под стать, где — молитвой смирен.“

 • О чем данное стихотворение?
 • Какие мысли, думы и тревоги терзали Чаренца, когда он писал данное стихотворение?
 • Я думаю, что он был обижен.
 • Какими цветами и красками можно описать данное стихотворение?
 • Серыми
 • Прочитайте стихотворение вслух и создайте аудиоматериал, видеоматериал и опубликуйте его в ваших блогах.